MIGRANT RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS! ITO BA AY PINAHAHALAGAHAN NG LAHAT NA MGA BANSA?-FOUNDER BHONG DAVID

CIS MEDIA NEWS CENTER / PHILIPPINES / BHONG DAVID-WRITER

MIGRANT RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS! ITO BA AY PINAHAHALAGAHAN NG LAHAT NA MGA BANSA?

Halimba ang bansang Greece na mahigpit rin sa mga manggagawang migrante mula sa ibat-ibang bansa isa na rito ang bansang Pilipinas? Ano-ano ba ang karapatan ng ating mga migranteng manggagawa? May hangganan ba ito? Kung ang bansang Netherlands ay umiiral ang karapatan pantao ng mga banyagang manggagawa,paano naman ito kung siya ay isang undocumented? May karapatan ba siyang magtrabaho sa nasabing bansa? Alamin natin sa susunod na artikulong ating ilalabas.Sa ngayon unahin natin ang bansang Greece.Basahin itong 15-pamantayan ng karapatan ng migranteng pilipino sa Greece.

1.Ano ang entitlements ko sa pagtrabaho?
Ang lahat ng karapatan mo ay nakasulat sa kontrata o sa batas (kahit wala
sa kontrata). Sa batas, ikaw ay may karapatan sa minimum wage, sa isang
buwang sahod na bonus sa Pasko, kalahating buwan sa Pasko ng
Pagkabuhay (Easter), at kalahating buwan sa tag-init (summer). Mayroon
ka ring isang buwang bakasyon na may sahod (pero malimit ipagpalit ang
sahod sa round-trip ticket sa Pilipinas kada dalawang taon). Kung ikaw ay
may AMKA, lingap ka ng health insurance habang naninilbihan, at
makakaasa ka ng pensyon pag-abot ng 65 taong gulang kung may sapat
kang hulog sa social security (“IKA” kung tawagin sa Greece).
2. Pwede bang i-pre-terminate ko o ng aking employer ang aking kontrata?
Sinasabi rin sa kontrata o batas ang mga makatuwirang dahilan (just
causes) sa pagtigil ng paninilbihan bago sumapit ang napagka-sunduang
panahon. Sa mga dahilang ito, maaring huminto sa trabaho nang walang
pananagutan sa employer ngunit hindi ibig sabihin ay makakatanggap ka
ng mesada o separation pay. Walang separations pay sa nagbitiw sa
trabaho ano pa man ang dahilan nito. Maaari pang mapauwi sa Pilipinas
kung wala nang bisa ang residence permit o, kahit may bisa pa ito, kung
walang malilipatang employer sa loob ng sapat na panahon. Mabuting
sumangguni sa POLO bago gawin ang naturang hakbang. Maaari ka ring
tanggalin ng iyong employer sa makatuwirang dahilan kahit hindi pa tapos
ang inyong kontrata. Kung hindi ka sang-ayon, lumapit sa POLO.
3. Kung mayroong paglabag ang aking employer sa aming kontrata, ano
maaari kong gawin?
Kausapin mo muna nang mahinahon ang iyong employer tungkol sa
problema. Ipaalam din ang hinaing sa Philippine recruitment agency na
kumuha sa iyo. Kung hindi pa rin malunasan ito, lumapit na sa Philippine
Overseas Labor Office (POLO).
4. Ano ang gagawin ko kung hindi maganda ang aking accommodation?
Tulad ng mga ibang suliranin, ipaalam ito sa iyong recruitment agency
upang kausapin nila ang iyong employer. Kung hindi ito mabigyan ng
lunas, lumapit na sa POLO.
5. Ililipat daw ako ng aking employer sa ibang opisina o lokasyon na hindi
nakasaad sa aking pinirmahang kontrata. Ito ba ay legal?
Hindi ka maaaring ilipat sa ibang worksite ng iyong employer kung hindi
ito nakasaad sa iyong kontrata, o kasama sa uri ng iyong trabaho. Sa mga
ganitong pagkakataon, maaari kang dumulog sa POLO upang humingi ng
payo. Basahin ang tanong at sagot sa bilang 2 at 3.
6. Ano ang aking gagawin kung hindi ko masingil ang aking unpaid salaries
at iba pang benepisyo mula sa aking employer?
Humingi ng tulong sa Welfare Officer ng POLO upang magabayan ka sa
pagkikipag-usap o pagsingil sa employer at sa pagkuha ng abogado kung
kinakailangan. Kung hindi ka pa rin nabayaran at ikaw ay pauwi na, maaari
kang maghain ng kaso laban sa iyong recruitment agency sa National
Labor Relations Commission (NLRC) pagdating mo sa Pilipinas.
7. Tama bang tumakas ako sa aking employer?
Mali ang pag abscond (pagtakas) sa iyong employer ngunit kung ang
dahilan ng iyong pagtakas ay dahil sa nanganganib na ang iyong buhay o
puri sa kamay ng iyong employer tumakbo agad kayo sa pulis, kababayan
o sa Embahada at POLO para kayo ay kanilang matulungan.
8. Maaari ba akong mag-apply ng citizenship o immigrant status dito
habang ako ay nagtatrabaho?
Maaari, kung maibibigay mo ang lahat na hinihingi ng batas sa Greece na
may kabigatan lamang. Para sa long-term residence (katumbas ng
immigrant status), kailangan ang limang (5) taong legal na paninirahan sa
Greece at pagpasa sa pagsusulit sa wikang Griyego (kasing-tatas sa
salitang Griyego ng isang tapos sa Greek high school) at sa kalinangan o
kultura ng Gresya. Paglipas ng tatlo (3) pang taon, haharap ka naman sa
isang lupon o committee upang makamit ang pagka-mamamayan o
naturalization. Sa mga walang hangaring sumubok ng eksamin sa wikang
Griyego, kailangan ang sampung taong (years) legal na paninirahan sa
Greece at katibayan na nagbabayad ka ng wastong buwis at hulog
(kontribusyon) sa “IKA” upang makamtan ang 10-taong residence permit
(na katumbas din ng may immigrant status).
9. Bilang isang migrant worker, maaari ba akong magsama ng kapamilya ko
dito?
Kung ang residence permit mo ay umabot na ng tatlong taon at ikaw ay
nagbabayad ng buwis o samakatuwid ay sumasahod ka ng higit sa
minimum wage at may sariling tahanan (kahit upahan), maaari kang magapply ng family re-unification visa para sa iyong asawa at anak na wala
pang 18 taong gulang.
10. Ano ang ibig sabihin ng Balik-Manggagawa?
Ang “balik-manggagawa” ay Pilipinong manggagawa, na hindi pa
permanent o long-term resident ng ibang bansa na umuwi sa Pilipinas at
babalik din sa iniwang employer sa ibayong-dagat. (Balik-employer, sa
madaling salita). Iba ito sa “balik-bayan” na isa namang Pilipinong
nangibang- bansa nang higit sa isang taon at mananatili sa Pilipinas nang
hindi lampas ng isang taon din. Iba pa rin ito sa “ofw” o “migrant worker”
na isang manggagawa sa ibayong dagat na hindi naging mamamayan
(citizen) ng ibang bansa. (Sec. 3 at 35 ng Migrant Workers Act). Ang
tatlong ito ay inililibre ng batas sa travel tax.
11. Ano ang OEC? Saan ako makakakuha nito?
Ang Overseas Employment Certificate (OEC) ay katibayan na ikaw ay balikmanggagawa o migrant worker. Ang mayroon nito ay libre sa travel tax at
airport fee sa Pilipinas, kaya “exit pass” ang bansag nito. Makukuha ito sa
POLO bago ka umuwi sa Pilipinas. May bisa ito ng 60 araw lamang mula sa
iyong pagtanggap.
Kung nakaligtaang kumuha ng OEC sa POLO o nawalan ito ng saysay dahil
lumampas na ang 60 araw, makakakuha rin ng OEC sa POEA. Pero
nagbibigay ng OEC ang POEA sa mga “balik-manggagawa” lamang, hindi sa
lahat ng mga Pilipinong migrant worker. Kung ikaw ay hindi bibigyan ng
POEA ng OEC, alamin sa Department of Tourism kung maituturing kang
balik-bayan na libre din sa travel tax.
12. Ano ang POLO at ang mga serbisyo nito?
Ang Philippine Overseas Labor Office (POLO) ang labor section ng
Embahada ng Pilipinas na pinangungunahan ng Labor Attaché at
kinabibilangan ng Welfare Officer. Ito ang masuyong takbuhan ng mga
Pilipino ukol sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa trabaho. (Sa mga
bagay na walang kaugnayan sa trabaho, handa ring maglingkod sa ating
mga kababayan ang Consular Section ng Embahada).
Sa Greece, ang POLO ay may Filipino Workers Center pa na sadyang
itinatag upang higit na matugunan at maisulong ang kapakanan sa trabaho
ng mga manggagawang Pilipino. Lumapit ka sa POLO kung kailangan mo
ng payo lalo na ang tungkol sa iyong mga karapatan bilang manggagawa,
ng tulong sa pakikipag-usap sa iyong employer o recruiter, o serbisyong
ibinibigay ng Kagawaran ng Paggawa (DOLE) at OWWA, Maaari ding
humiling ng mga aralin para lumawak ang kahusayan sa paggawa bilang
paghahanda na rin sa iyong pag-uwi sa pilipinas. At huwag kalimutang
kumuha ng OEC kung nais mong magbakasyon sa Pilipinas.)
13. Kailan ko dapat i-renew ang aking OWWA membership? Importante ba
ito?
Ang proteksyon ng compulsory insurance para sa mga manggagawang
nag-iibayong dagat at ang katungkulan (mga obligasyon) ng iyong
recruitment agency sa iyo ay nagwawakas kasabay sa pagtapos ng iyong
unang employment contract – na karaniwang hindi humihigit ng dalawang
taon. Kapag nagtuloy ka ng kontrata o lumipat sa ibang employer na hindi
na namagitan ang iyong recruiter, wala na ang nasabing proteksyon.
Sa pamamagitan ng OWWA membership, mapapanatili ang proteksyon. Sa
halagang $25 lamang para sa dalawang taon, babalikatin ng OWWA ang
katungkulan ng recruiter na maibalik sa Pilipinas ang manggagawang
inabot ng sakuna o binawian ng buhay sa ibayong-dagat. Maliban sa
repatriation, nagbibigay pa ang OWWA ng scholarship, livelihood loans,
atbp. Kusang-loob (voluntary) lamang ang membership pero kung hindi ka
miyembro, para mo na ring inilipat sa iyo o sa iyong pamilya ang
katungkulang magbigay ng proteksyon na nakapataw dati sa recruiter o sa
OWWA. Mabuting tiyakin na may protekson ka lagi. Kaya, ipagpatuloy
ang OWWA membership kada dalawang taon.)
14. Tapos na ang kontrata ko at gusto ko nang umuwi sa Pilipinas subalit
ayaw pumayag ng aking employer. Ano ang dapat kong gawin?
Hindi ka maaaring pigilan ng iyong employer na umuwi ng Pilipinas.
Maaari kang tumakbo sa POLO upang ikaw ay matulungang makauwi.
15. Paano kung ayaw nang i-renew ng employer ko ang aming kontrata
subalit gusto ko pang magtrabaho sa Greece? Ano ang penalty kung ako
ay mag-overstay o mag-TNT?
Sa Greece, maaari kang lumipat ng employer kung may bisa pa ang iyong
residence permit at pareho pa rin ang uri ng iyong trabaho, pero hindi
dapat magtagal na walang trabaho. Kung hindi ka nakabayad ng sapat na
hulog sa “IKA” o social security (dahil, halimbawa, wala kang trabaho o
sahod ng apat na buwan sa isang taon) o wala kang employer sa panahon
ng pagbabago (renewal) ng residence permit, hindi ka bibigyan ng bagong
permit at ikaw ay magiging TNT. Kahit makakita ka pa ng employer
pagkatapos nito, hindi ka rin bibigyan ng permit kung hindi ka muna
lalabas ng Greece. Mahirap iwanan ang bansang pinagkikitaan ng pera
kahit tago o bawal ang trabaho.
Masaklap din ang kalagayan ng TNT na madalas lokohin ng employer dahil
kung lalantad ito upang magreklamo ay maaring makulong o ibalik (ideport) sa Pilipinas. Kung nais iwasan ang mapait na buhay ng isang TNT,
makabubuting alalahanin na may bukas pa sa Pilipinas at maraming ka
pang maitutulong sa bansa at sa iyong pamilya sa iyong kusang pag-uwi.

Also in the News

50 ESTADO SA US,LAGANAP NA ANG NCOVID-19

Umabot na sa 50 estado sa United States ang 2019 ang tinamaan ng coronavirus infectious disease (COVID-19) matapos ianunyos ng West Virginia ang kauna-unahan nitong kaso ng naturang sakit. Ayon kay West Virginia Governor Jim Justice, matagal na nilang napaghandaan ang ganitong pangyayari. Pinag-iisipan din umano ni New York City Mayor Bill de Blasio na […]